White, Tuxedo, Wedding, Prom, Shawl Lapel
White 1 Button Shawl

Multi Color, Tuxedo, Wedding, Prom
Watercolor 1 Button Shawl

Blue, Tuxedo, Wedding, Prom, Notch Lapel
Super Blue 2 Button Notch

Blue, Tuxedo, Wedding, Prom, Trim, Notch Lapel
Super Blue 2 Button Notch

Smoke, Grey, Tuxedo, Wedding, Prom, Shawl Lapel
Smoke 1 Button Shawl

Smoke, Grey, Tuxedo, Wedding, Prom, Shawl Lapel
Smoke 1 Button Shawl